ברוכים הבאים לאתר מידע בנושא הלבנת הון בישראל

בעריכת משרד עו"ד יעל גרוסמן

אתר זה מציג מידע מקיף ועדכני על המתרחש בישראל בנושא איסור הלבנת הון. האתר כולל פירוט של מושגי יסוד, חקיקה, חידושי פסיקה, מאמרי ביקורת וקישורים לאתרים מרכזיים, לרבות התייחסות לנושא איסור מימון טרור. התפתחותו המהירה של נושא איסור הלבנת הון בישראל מחייבת עדכון ומעקב תמידי. כל החידושים בנושא, כולל השינויים בחקיקה וההתפתחות בפסיקה, מופיעים באתר זה.
האתר מנוהל על ידי עו"ד סאלי ליכט.

חדשות

עברה בקריאה שניה ושלישית הצעת חוק המאבק בטרור

ביום 15.6.16 אושרה בקריאה שנייה ושלישית הצעת חוק המאבק בטרור, התשע"ו-2016. הצעת החוק מחליפה חלק גדול מהחקיקה הישנה בתחום המאבק בטרור, ומרחיבה באופן משמעותי את סמכויות המדינה. בין הנושאים המרכזיים המוסדרים בחוק החדש, כלולה גם הסדרה מחודשת של סמכויות החילוט והתפיסה של רכוש הקשור בטרור, לרבות מתן סמכויות לתפיסה וחילוט של כל רכושו של ארגון הטרור. כמוכן, ההצעה מסמיכה את שר הביטחון לחלט רכוש בחילוט מינהלי מחשודים בעבירות ביטחון. החוק יכנס לתוקף בנובמבר 2016.

להמשך קריאה

אושר תיקון לחוק המגדיר עבירות מס חמורות כעבירות מקור

ביום 7.4.16 פורסם תיקון מס' 14 לחוק איסור הלבנת הון, הקובע כי עבירות מס חמורות יהוו עבירות מקור לפי התוספת הראשונה לחוק. משמעות התיקון היא כי מי שמבצע פעולות הסתרה או הסוואה של רכוש שמקורו בעבירות מס חמורות, וכן מי שמשתמש בכספים בידיעה שמקורם בעבירות אלה, מבצע עבירת הלבנת הון. התיקון לחוק קובע כמה חלופות שבהתקיימן עבירת המס תיחשב לעבירת מקור - העבירה חצתה סף כספי מינימלי; העבירה או עבירת הלבנת ההון שבאה בעקבותיה בוצעו בתחכום או בזיקה לארגוני פשיעה או טרור; עבירת הלבנת ההון שמקורה בעבירת המס נעברה בידי צד ג', שאינו האדם החייב במס התיקון לחוק יכנס לתוקף בחודש אוקטובר 2016.

להמשך קריאה

מאמר מאת עו"ד יעל גרוסמן - "החלת חוק איסור הלבנת הון על עורכי דין - יוצאים לדרך"

בחודש אפריל 2016 התפרסם מאמר מאת עו"ד יעל גרוסמן בכתב העת "עורך הדין", בנושא יציאתו לדרך של תהליך האכיפה של חוק איסור הלבנת הון, המטיל חובות על עורכי דין.

להמשך קריאה

הספר "איסור הלבנת הון להלכה ולמעשה" – מהדורה שנייה ומורחבת

בהוצאת בורסי

המהדורה השניה והמורחבת של הספר "הלבנת הון להלכה ולמעשה", מאת עו"ד יעל גרוסמן, רוני בלקין וסאלי ליכט, בהוצאת "בורסי" פורסמה בשנת 2013, ומציגה תמונה עדכנית ומפורטת של ההתפתחויות והשינויים שחלו בנושא איסור הלבנת ההון בחקיקה, בפסיקה ובהחלטות ועדות העיצומים, בתקופה שחלפה מאז פרסומה של המהדורה הראשונה בשנת 2006. למהדורה זו הוספו פרקים חדשים אשר לא נכללו במהדורה הראשונה, ובהם פרק העוסק באחריות הפלילית של נותני שירותים פיננסיים ועובדיהם, פרק העוסק בהצעת החוק המבקשת להרחיב את מערך הכפופים לחוק ולהטיל חובות דיווח על נותני שירות עסקי, ובכללם עורכי דין, וכן פרק העוסק בתחום האכיפה הבינלאומית. גם שאר פרקי הספר עודכנו, והם משקפים נאמנה את המציאות הקיימת בישראל בתחום המאבק בהלבנת הון ובמימון טרור, לעת הזאת.