שאלות נפוצות

 • מהי הלבנת הון?

 • מדוע נזקקים העבריינים למערכת הפיננסית הלגיטימית?

 • מה היקף התופעה, והאם יש בה סכנה?

 • מה משמעותו של המאבק בתופעת ההלבנה?

 • כיצד מתמודד החוק עם התופעה של הלבנת ההון?

 • מהן עבירות הלבנת הון, על פי החוק?

 • האם רכוש שמקורו בכל עבירה נחשב רכוש אסור שפעולה בו נחשבת הלבנת הון?

 • אילו עבירות כלולות בין "עבירות המקור"?

 • האם מי שהורשע בהלבנת הון קשור, בהכרח, לעבירות המקור?

 • האם העונש המוטל על ביצוע עבירת הלבנת הון יכול להיות כבד יותר מזה שקבוע לעבירה ממנה הופק ההון שהולבן?

 • האם העלמת מס נחשבת כעבירת מקור?

 • האם ניתן לייחס לי עבירת איסור הלבנת הון גם כאשר אני פועל ברכוש כשר, בכספים שהרווחתי ביושר?

 • מה עלי לעשות אם לאחר ביצוע עסקה או פעולה כספית נודע לי כי מקור הכספים הוא בעבירה?

 • מה דינו של עורך דין, רו"ח, וכד', המקבל שכר טרחה מאדם, כאשר ידוע לו כי מקור הכספים המשולמים לו הוא בעבירה?

 • אילו דיווחים מחוייבים הגופים הפיננסיים להעביר לרשות?

 • מהם עיצומים?

 • מי הם הגופים הפיננסיים המדווחים לרשות לאיסור הלבנת הון?

 • האם חלות על הציבור חובות דיווח על פעילות פיננסית?

 • האם אני זכאי לכך שהבנק יעדכן אותי אם שלח דיווח בענייני לרשות?

 • מהי הרשות לאיסור הלבנת הון?

 • מהו מאגר המידע?

 • מי רשאי לקבל מידע מהמאגר?

 • האם מותר לאדם לעיין בחומר שנצבר אודותיו במאגר המידע?

 • מהי חובת הדיווח על הכנסת או הוצאת כספים לישראל וממנה?

 • מהו כוח המשימה הבינלאומי, ה- FATF?

 • מהו צו חילוט?

 • איזה רכוש ניתן לחלט?

 • האם ניתן לחלט רכוש לפני תום המשפט?

 • האם ניתן לחלט רכוש כשר?