חקיקה > חובות המוטלות על עורכי דין ורואי חשבון

  • הורד קובץתקנות איסור הלבנת הון (הפעלת סמכות כניסה בידי מפקח לגבי גוף שבפיקוח שהוא נותן שירות עסקי), התשע"ו-2016

  • הורד קובץצו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, ניהול רישומים של נותן שירות עסקי למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע"ה-2014

  • הורד קובץטופס הכרת הלקוח

  • הורד קובץתיקון 13 לחוק איסור הלבנת הון, התשע"ד - 2014

  • הורד קובץכללי לשכת עורכי הדין (אתיקה מקצועית) (תיקון), התשע"ה-2015

  • הורד קובץכללי יישום מומלצים לצורך קיום החובות המוטלות על עורכי דין ורואי חשבון